Ar lan y môr – Cadeiriau Traeth Weymouth

Ar lan y môr – Cadeiriau Traeth Weymouth

description

Roedd prosiect Cadeiriau Traeth Weymouth yn rhan o Gynllun Comisiynu Celf Gyhoeddus 2012, a ddatblygwyd yn arbennig ar gyfer Cystadlaethau Hwylio Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012. Mae mwy i Gelf Gyhoeddus na chreu cerfluniau newydd, neu gyfrannu at brosiectau pensaernïol. Gall hefyd roi cyfle i drigolion lleol gael rhan mewn dylunio ‘eu lle nhw’. Y briff i’r artistiaid oedd cael y gymuned leol i gyfrannu at y gwaith o ddylunio 500 o gadeiriau traeth unigryw trwy weithdai celf, a chreu gosodwaith lliwgar, llygad-dynnol ar y traeth.

Dewiswyd themâu pensaernïaeth, y traeth a’r arfordir a datblygwyd y rhain gan yr artistiaid Heather Parnell, David Mackie a Becky Adams. Roedd angen i’r themâu fod yn ddigon agored i apelio at bawb ac i gynhyrchu amrywiaeth o ddelweddau a fyddai eto’n edrych yn dda gyda’i gilydd fel ‘teulu’ o ddyluniadau cadeiriau traeth. Rhoddwyd rhyddid i bawb ddehongli’r themâu wrth greu dyluniad, a chreodd yr artistiaid balet lliwiau ar gyfer pob thema i helpu creu cyswllt gweledol rhwng y gwahanol ddelweddau.

Cafwyd ymateb brwdfrydig pan gyhoeddwyd y prosiect, a llenwyd pob lle yn y gweithdy’n fuan iawn gan grwpiau’n amrywio o blant ysgol feithrin i henoed a theuluoedd cyfan yn cofrestru ar y sesiynau Sadwrn. At ei gilydd, cynhaliwyd 36 o weithdai a chafwyd cyfranogiad gan oddeutu 430 o bobl o bob oedran a gallu. Cafwyd gweithdai Sadwrn yng Ngholeg Weymouth a oedd yn agored i unigolion a theuluoedd, a gweithdai gyda grwpiau sefydlog yn y fro – Grŵp Celf Eglwys St Anne, grŵp rhieni ifanc NACRO, Grŵp Celf Weymouth a Chanolfan Ridgeway. Gellid bod wedi llenwi’r llefydd i ysgolion dair gwaith drosodd, ond y rhai fu’n ddigon ffodus i gymryd rhan oedd dosbarthiadau o Ysgol Gynradd Radipole, Ysgol Gynradd Holy Trinity, Ysgol Gynradd Southill, Ysgol Gynradd Bincombe Valley, Coleg Budmouth, Ysgol a Choleg Chwaraeon Wey Valley yn ogystal â myfyrwyr yng Ngholeg Weymouth.

Ymhlith gweithgareddau’r gweithdai roedd tynnu llun, peintio, gludwaith gyda phapur a defnydd a phwytho â llaw. Yn y gweithdai a gynhaliwyd yng Ngholeg Weymouth manteisiwyd ar arbenigedd ychwanegol y darlithwyr celf Sandra Stalker a Kim Edwards ac ar yr adnoddau yno a alluogodd y cyfranogwyr i roi cynnig ar wneud printiau (torlun leino, sgrin-brintio, mono-brintio) a gwnïo â pheiriant.
Cynhyrchwyd miloedd o ddelweddau a dyluniadau a doedd hi ddim yn bosibl cynnwys gwaith pawb yn y set derfynol o ddyluniadau ar gyfer cadeiriau traeth. Ond fe gymerodd yr artistiaid ofal mawr i ddethol a chynnwys trawstoriad da o ddeunydd yn y dyluniadau terfynol, un ai’n ddelweddau unigol neu’n gyfansoddiadau o ddyluniadau, printiau neu decstilau sawl cyfranogwr.

Mae dyluniadau’r cadeiriau traeth wedi’u hargraffu’n ddigidol ar ddefnydd cotwm a’u gwnïo’n ddwyochrog gyda’r lliw cefndir yn parhau i gefn y gadair fel bod modd gwerthfawrogi’r paletau lliwiau o’r Esplanade hefyd.

Ein gobaith yw y bydd pawb o’r trigolion lleol, wrth weld y cadeiriau hyn ar y traeth, yn teimlo cymaint o fwynhad, cyffro a balchder ag y teimlodd y cyfranogwyr yn ystod y gweithdai. Dyma rai o’r sylwadau a gawsom, bron bob un yn gadarnhaol:

“Profiad da iawn gyda thiwtoriaid gwych. Diolch.”
“Braf oedd cael gweithio gyda’m plant, cawsom amser bendigedig.”
“Gwneud printiau torlun leino – fy ngyrfa newydd.”
“Roedd yn anhygoel a cŵl ac fe ddysgais rywbeth NEWYDD.”
“Rydw i wedi dysgu sut i wnïo’n iawn.”
“Mi wnes i fwynhau’r diwrnod yn fawr. Roedd yn hwyl.”
“Wrth fy modd!”

Argraffwyd catalog fel cofnod parhaol o’r prosiect ac mae ar gael am £3 oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Weymouth a Portland.

Ariannwyd a chefnogwyd y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Lloegr (De-orllewin), Cyngor Bwrdeistref Weymouth a Portland, Coleg Weymouth, a Phartneriaeth Weymouth a Portland.

Creodd yr artistiaid eu blog eu hunain ar y prosiect yn http://olympicdeckchairs.tumblr.com/ a chafodd y prosiect lwyth o gyhoeddusrwydd a sylw yn y cyfryngau hefyd, yn cynnwys y canlynol:

http://www.flickr.com/photos/dorsetforyou/sets/72157630072234625/with/74...
http://www.flickr.com/photos/catwards/7667003332/in/pool-sailing-2012/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150916847812123.415253.487577...
http://www.channelhotel.co.uk/weymouth-deck-chair-project/
http://www.largeformatreview.com/applications/3407-mimaki-jv33-wide-form...