Cerflun Jackson Quay

Cerflun Jackson Quay

description

Agorwyd Jackson Quay, datblygiad tai newydd yn ardal y Glannau yn y Barri, yn swyddogol ar 10 Mehefin 2011. Gyda golygfeydd dros Ddoc Rhif 1 a cherflun croesawgar gan Angharad Pearce Jones yn y fynedfa, mae’n enghraifft wych o dai fforddiadwy.

Comisiynwyd Angharad Pearce Jones gan Gymdeithas Tai Newydd i gydweithio â phenseiri’r cynllun, Penseiri Tony King Cyf, i greu nodwedd gerfluniol ym mynedfa’r safle. Rhoddwyd y cynlluniau gwreiddiol ar gyfer y fynedfa i gerddwyr o’r neilltu, i ganiatáu dalen wag i’r artist a golwg newydd ar y gofod. Gan gyfuno’i hymateb i arddull a graddfa’r bensaernïaeth, ei hymchwil i hanes y dociau yn lleol, a’i hymgynghoriad â thenantiaid presennol Cymdeithas Tai Newydd, datblygodd yr artist ei dyluniad.

Saif pum ‘coeden’ arddullaidd ar hyd gromlin allanol y fynedfa i gerddwyr, yn edrych allan i gyfeiriad canol y dref. (Oherwydd eu huchder mae modd eu gweld o’r Swyddfeydd Dinesig). Ffurfir pen y coed o gromliniau lluniaidd plethedig mewn arddull sy’n dwyn i gof waith Charles Rennie Mackintosh, ac mae golwg fwy diwydiannol solet ar y bonion, yn atgoffa rhywun o byst haearn praff y dociau efallai. Fel gyda llawer o waith Angharad, cyfunir y benywaidd a’r diwydiannol, i amlygu’r ffaith nad yw’r naill yn cau allan y llall ac i dynnu sylw at rôl menywod mewn cymdeithas ddiwydiannol.

Penderfynwyd cadw’r ardal mor agored a chroesawus â phosibl, felly does dim ffensys o flaen y gwaith celf. Ond mae ffensys o flaen y tai ar y naill ochr a’r llall, ac ar hyd y ddwy ffens hyn mae’r artist wedi ymgorffori dyluniad cromlinog sy’n cydweddu â’r cerfluniau.

Tra roedd hi’n datblygu’r dyluniad, bu’r artist yn hwyluso gweithdai yn Ysgolion Cynradd Ynys y Barri a Gladstone, i godi ymwybyddiaeth o’r cynllun tai ac i gyflwyno’r plant i’r broses o ddylunio gwaith metel. Cynhaliwyd gweithdai pellach yn ysgol Gladstone i alluogi’r artist i greu gwaith celf parhaol i’r ysgol ar sail cynlluniau’r plant, ac mae’r gwaith hwnnw bellach wedi’i osod ar y wal sy’n edrych dros yr iard chwarae.