Murluniau Palisau’r ‘Upper Shops’

Murluniau Palisau’r ‘Upper Shops’

description

Cychwynnwyd y prosiect hwn gan gynllun Adfywio Cymdogaeth Cyngor Caerdydd ar ôl ymgynghori â’r gymuned leol, a deimlai fod cyflwr presennol ardal siopa’r Upper Shops yn Beechley Drive yn wael ac yn rhoi delwedd ddrwg i’r ardal. Roedd pedair o’r siopau’n wag ac nid oedd cynlluniau’r Cyngor i ailddatblygu’r ganolfan siopa yn debygol o ddwyn ffrwyth am o leiaf ddwy i dair blynedd. Felly, fel cam dros dro i wella golwg y siopau, penderfynwyd gosod byrddau neu balisau o flaen y siopau gweigion a chomisiynu artist i’w peintio.

Dewiswyd yr artist o Gaerdydd Louise Shenstone, sydd â phrofiad helaeth o beintio murluniau drwy ei swydd bresennol fel cydlynydd celf gyhoeddus i gorff Celfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf a chyn hynny drwy ei chyfnod yn aelod o Gydweithfa Pioneer Arts. Cafodd y dasg o weithio gyda thair ysgol gynradd leol, sef Ysgol Gynradd Pentrebaen, Ysgol Coed y Gof ac Ysgol Gatholig y Teulu Sanctaidd, yn ogystal â Chanolfan Ieuenctid Waterhall, i ddatblygu cynlluniau. Gofynnodd i’r disgyblion cynradd pa fath o siopau roedden nhw’n disgwyl eu gweld yn agor yn yr Upper Shops unwaith y byddai’r lle wedi’i ailddatblygu a thynnodd y plant luniau o’r nwyddau a fyddai ar werth yn y siopau hynny, fel siop lysiau a siop nwyddau metel. Mae’r murluniau’n cyfleu blaen siopau ac mae lluniau’r plant wedi’u chwyddo a’u hatgynhyrchu ar y palisau.

Aeth Louise ati mewn ffordd arall gyda gweithdai’r ganolfan ieuenctid, gan hwyluso gweithdai celf ddigidol yn defnyddio camera a gliniaduron gyda’r rhaglen ‘photoshop’, i helpu’r bobl ifanc i greu eu portread ‘celfyddyd bop’ eu hunain. Rhoddodd y gweithdai hyn gyfle hefyd i gynnig profiad gwaith i fyfyriwr celf o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd a helpodd hwyluso ambell un o’r gweithdai gan weld sut beth oedd cyflawni prosiect celf gyda phobl ifanc.

Mae’r murluniau gorffenedig yn heulog a hy o ran eu cynllun lliwiau, gyda lliwiau pinc, gwyrddlas, melyn a phiws llachar yn sefyll allan. Peintiwyd drysau trompe l'oeil i’r siopau a ddarluniwyd, gan greu naws groesawgar i’r palisau, yn arwydd addawol o ddefnydd y safle yn y dyfodol.