Strategaeth Weymouth and Portland 2012

Strategaeth Weymouth and Portland 2012

description

Comisiynwyd y strategaeth hon ym mis Medi 2007 am mai Weymouth a Portland oedd i gynnal digwyddiadau hwylio’r gemau Olympaidd yn 2012. Wrth i lygaid y byd droi at Weymouth a Portland yn 2012 teimlwyd cyfrifoldeb enfawr i gynrychioli Dorset a rhanbarth de-orllewin Lloegr ger bron y byd. Comisiynwyd strategaeth celf gyhoeddus er mwyn sicrhau y byddai Weymouth a Portland yn cyfleu delwedd o le creadigol, dynamig, blaengar a diwylliannol gyfoethog. Nod pob corff a fu’n ymwneud â Gemau 2012 oedd sicrhau gwaddol parhaus i’r gwaith a gyflawnwyd yn y blynyddoedd yn arwain at y digwyddiad ac yn ystod y Gemau eu hunain.

Daw llawer o fuddiannau yn sgîl cynnal y Gemau Olympaidd, gan gynnwys adfywio economaidd drwy wella seilwaith ardal, denu buddsoddiad oddi allan, a chynyddu twristiaeth. Mae gan Weymouth a Portland sawl ased unigryw o ran harddwch naturiol, y lleoliad ar yr Arfordir Jwrasig a’i threftadaeth bensaernïol gyfoethog. Ceir amrywiaeth helaeth yma hefyd o fewn ardal ddaearyddol fach, o naws tref Weymouth a’i Rhodfa Sioraidd, ei thraeth braf a’i harbwr mewnol, i dirwedd mwy gwledig Portland a’i bythynnod carreg, heb anghofio traeth unigryw Chesil Beach rhwng y ddau le.

Bu ymgynghorwyr y tîm, Mererid Velios, Simon Fenoulhet a Geoff Wood yn ymchwilio i gyfleon i gynnwys celf gyhoeddus o fewn cynlluniau adfywio a datblygu, ac ymgynghorwyd ag unigolion a chyrff i ddatblygu strategaeth ddrafft a gyflwynwyd cyn Nadolig 2007 i’r grŵp llywio. Awgrymwyd themâu a fyddai’n amlygu’r hyn sydd gan Weymouth a Portland i’w gynnig ac i sicrhau’r gwaddol gorau yn sgîl 2012. Dan brif themâu’r ‘Arfordir Jwrasig’ ac ‘ysbrydoli pobl ifanc’, cafwyd is-themâu fel ‘Animeiddio a dynoli gofodau cyhoeddus’, ‘Twristiaeth a’r ddelwedd ranbarthol’, ‘Dathliadau Olympaidd’, ‘Ffocws ar Gynaliadwyedd’ a ‘Chanolfan Ragoriaeth Morol’. Wedyn paratowyd strategaeth derfynol a phenderfynodd y grŵp llywio ar y cynigion a ddylai gael blaenoriaeth ar gyfer bwrw ymlaen a gweithredu.

Arweiniwyd y grŵp llywio a gomisiynodd y strategaeth gan Public Art South West, ac roedd yn cynnwys Cyngor Celfyddydau De-orllewin Lloegr, Cyngor Weymouth a Portland, Cyngor Dorset, Partneriaeth Weymouth a Portland, yr Arfordir Jwrasig ac Asiantaeth Ddatblygu Rhanbarthol De-orllewin Lloegr.

Gweler y tudalennau canlynol am wybodaeth am y prosiectau a gwblhawyd:
Dymuniadau Littlemoor
Meini Jwrasig
Llenni Goleuni
Ar lan y môr ... prosiect cadeiriau traeth