Y Ganolfan Gwasanaethau Busnes

Y Ganolfan Gwasanaethau Busnes

description

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg bolisi “canran ar gyfer celfyddyd” i annog comisiynu celf gyhoeddus ar gyfer cynlluniau adfywio ac adeiladu o’r newydd. Ym mis Medi 2006, agorwyd y Ganolfan Gwasanaethau Busnes i ddarparu unedau gweithdy i fusnesau lleol newydd, a rhai oedd yn datblygu ac yn tyfu. Er na fu’n bosibl cael comisiwn celf gyhoeddus ar gyfer yr adeilad yn ei gyfanrwydd, fe gomisiynwyd cyfres o weithiau celf ar gyfer gofodau mewnol allweddol yn yr adeilad.
Comisiynwyd tri artist ar wahân i lunio cyfres o weithiau i’w gosod ar wal y brif dderbynfa (y cyntedd aros a’r ddesg groesawu) a’r ystafell gynadledda. Comisiynwyd y peintiwr Andrew Smith, yr artist tecstilau Rosemary James a’r ffotograffydd James Morris i greu gweithiau newydd yn benodol i’r adeilad, gan ystyried lleoliad yr adeilad ar y Glannau a chyd-destun yr Ardal Arloesi sy’n datblygu yno. Mae gan yr ardal hanes diwydiannol cyfoethog ac anogwyd yr artistiaid i archwilio cyd-destun y Glannau’n drwyadl, a’u hanes cymdeithasol a diwydiannol wrth ffurfio’u hagwedd gysyniadol at y gwaith.

Peintiodd Andrew Smith ddau ddarlun i’w crogi ar y naill ochr a’r llall i’r brif fynedfa gyda chilfachau i eistedd. Mae ei gynfasau wedi’u siapio i lenwi’r gofod ac mae’r ffurfiau haniaethol a’r lliwiau cryf yn gweithio’n eithriadol o dda yn y gofod cyfoes. Er eu bod yn haniaethol, mae llawer o’r siapiau a’r motiffau a welir yn y cyfansoddiadau wedi’u hysbrydoli gan elfennau ffigurol.

Mae Barri 1 yn cyfleu ehangylch mawr oren wal yr harbwr, ehangylch glas y parc sglefrfyrddio a ffurfiau blychau’r cynwysyddion amlwyth ar y Dociau fel y’u gwelir o’r ynys. Gwelir ffensys y dref a’r ynys ynghyd â hen gapstan y Dociau’n crogi o ben uchaf y llun ar y chwith i ffurfio cylch coch.
Mae Barri 2 yn cyfleu Ynys y Barri a’r grisiau sy’n dringo i fyny, o amgylch, drosodd ac i lawr i Nell’s Point. Roedd Andrew eisiau cyfleu ymdeimlad o’r grisiau i fyny i’r ynys, grisiau’r tai, a’r brics coch. Mae mynachdy cyn-Romanésg Illtyd Sant yn Llanilltud Fawr wedi’i gynrychioli yn ffurf y groes yn rhan isa’r darlun, motiff sydd wedi’i gymryd o un o’r croesau cerfiedig yn yr abaty.

Creodd Rosemary James waith tecstil wedi’i dynnu ar draws ffrâm sy’n cyfuno dulliau argraffu digidol a sgrin sidan, pwytho â llaw ac â pheiriant. Mae hi wedi creu darlun o gymeriadau’r Barri wedi’u gosod yn erbyn cefndir o dirnodau nodweddiadol y Barri fel y rhesi colofnau ar Ynys y Barri, Neuadd y Dref, Swyddfeydd y Dociau, a’r arwydd Evolution coch oddi ar un o’r reidiau ym Mharc Pleser Ynys y Barri. Mae un o strydoedd nodweddiadol y Barri wedi’i chynnwys hefyd i roi blas o arddull pensaernïol y dref. Mae’r gwaith afieithus a chyfoes hwn wedi’i leoli y tu ôl i’r ddesg groesawu a dyma’r gwaith celf cyntaf i gyfarch ymwelwyr â’r ganolfan.

Archwiliodd James Morris ardal y Dociau gyda’i lens, gan dynnu dwsinau o luniau trawiadol. Ymchwiliodd i’r berthynas hanesyddol a pharhaus rhwng y Barri a’r môr, perthynas sydd wedi diffinio bodolaeth a datblygiad y dref. Mae’r lluniau’n hynod o fanwl ac yn gweithio ar lefelau macro a micro fel y gellir gwerthfawrogi’r llun cyfan a’i gyfansoddiad o bell cyn symud yn agosach i weld y manylion mân yn eu holl eglurder. Dewiswyd pum llun i’w hargraffu a’u fframio i’w gosod yn yr ystafell gynadledda.

Cafodd y gweithiau celf i gyd eu cwblhau a’u gosod ym mis Mai 2009.