Ysbyty Cwm Cynon - comisiynau mewnol

Ysbyty Cwm Cynon - comisiynau mewnol

description

Ym mis Hydref 2010 penodwyd Celfwaith gan Ymddiriedolaeth Iechyd Cwm Taf i lunio cynllun comisiynu ac i weithredu comisiynau celf gyhoeddus ar gyfer Ysbyty newydd Cwm Cynon. Roedd y gwaith adeiladu ar droed ac fe gysylltwyd ar frys â’r pensaer i nodi lleoliadau posibl ar gyfer gweithiau celf. Llwyddwyd i wneud newidiadau ac addasiadau i’r cynllun adeiladu er mwyn cynnwys celf gyhoeddus yng ngwead yr adeilad a’r cyrtiau allanol. ‘Dod â’r tu allan i mewn’ oedd y thema fras a awgrymwyd gan Benseiri HLM, ac roeddem yn hapus i ddilyn hynny, gan fod yr adeilad yn sefyll mewn tir mor hardd a bod ôl troed yr ysbyty’n adleisio ffurf afon Cynon gerllaw. Dyluniwyd yr adeilad i harneisio’r defnydd o olau dydd naturiol gan ddangos sensitifrwydd arbennig i’r tir o amgylch, felly roedd gwead, defnydd a manteisio ar olau naturiol yn ystyriaethau allweddol hefyd wrth ffurfio briffiau’r artistiaid.

Nodwyd a gweithredwyd pum comisiwn, tri y tu mewn i’r adeilad a dau yn y cyrtiau allanol.

Murlun cerfwedd Wal yr Atriwm
Penodwyd Kathy Dalwood i greu murlun cerfweddol mawr yn yr atriwm, wedi’i fframio â wal o lechi. Ymgynghorodd â staff o ysbytai Aberdâr ac Aberpennar (a fyddai’n uno i greu’r ysbyty newydd) ac ymchwiliodd i hanes yr ardal. Mae’r wal wrth-gerfwedd 15 metr o hyd yn gymysgedd chwareus a difyr o ddelweddau sydd wedi’u creu drwy gastio uniongyrchol o wrthrychau a defnyddiau go iawn.

Gwelir y motiffau canlynol:
- pensaernïaeth – tai teras, capeli, tafarndai, pontydd ar afon Cynon
- cerddoriaeth a bandiau jazz – offerynnau cerdd a manylion oddi ar wisgoedd y bandiau
- glofeydd – merlod y pwll ac offer anadlu
- manylion pensaernïol mewnol o’r hen ysbytai
- y cofadeiliau yn y ddau bentref
- llyfrau cownt yn yr hen ysbytai’n cofnodi rhoddion gan noddwyr a glowyr tuag at redeg yr ysbytai cyn sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol
- offer meddygol – gwahanol fathau o siswrn, llif a gefel

Mae’r gwaith wedi’i oleuo gan olau naturiol o’r ffenestri yn y to uwchben y gwaith a goleuadau artiffisial sydd wedi’u gosod i greu golchiad o olau dros y gwaith.
Lluniodd Kathy fersiynau silwét o rai o’r motiffau hefyd, i’w hysgythru’n addurniadol ar baneli gwydr y grisiau a’r balconi.
Am ragor o luniau gweler http://www.kathydalwood.com/cynon%20valley%20sculpture.htm

Paneli tecstilau a gwydr Wal y Coridor
Ar hyd y coridor sy’n edrych dros y prif gwrt cyhoeddus ceir Ward y Plant, Uned Gofal Dydd a Gwasanaethau Therapi. Trwy’r ysbyty i gyd gwelir streipiau lliw ar hyd y waliau i ddangos y ffordd. Mae gan bob ward ei lliw a gallwch ddilyn streipen o’r lliw hwnnw ar hyd y coridor nes cyrraedd eich ward. Er i’r system hon ei gwneud hi’n anoddach cynnwys gweithiau celf ar y waliau, yr oedd yn bosib gwneud hynny cyn belled â bod y gweithiau celf yn cyd-fynd â’r lliwiau hynny.

Comisiynwyd Laura Thomas i greu cyfres o naw o baneli wal. Maent yn cynnwys edafedd lliw wedi’u gwehyddu’n llac a’u gosod rhwng dau gwarel o wydr. Cafodd gweadau edafedd cotwm, sidan a lliain llachar eu lamineiddio mewn gwydr gwydn tra thryloyw, a’u lliwiau’n graddio’n raddol dros y naw panel. Mae pob panel yn mesur 85x85cm a gweithiodd Laura gydag Innovative Glass Products i’w gwneud.

Rhedodd Laura gyfres o weithdai hefyd mewn tair ysgol gynradd gan fynd â gwyddiau bychain gyda hi a dysgu’r disgyblion sut i wehyddu. Aeth ag amrywiaeth o liwiau a defnyddiau gyda hi a dangosodd enghreifftiau o’i gwaith ei hun er mwyn ysbrydoli’r disgyblion.

Am ragor o luniau gweler http://laurathomaswoventextiles.blogspot.co.uk/

Gwaith Celf y Bwyty
Comisiynwyd Pascal Dubois i greu gwaith celf ar y wal yn arwain at y caffi a’r bwyty. Wedi’i ysbrydoli gan y dirwedd leol fe dynnodd nifer o ffotograffau o goed o safbwynt isel a’u pwytho at ei gilydd yn ddigidol i greu ‘Llwybr’. Mae’r cyfansoddiad yn rhoi ymdeimlad o edrych i fyny o lwybr drwy’r coed, ac o ffurf ymddolennog yr afon (y seiliwyd dyluniad yr adeilad arni).

Ar y paneli triptych ceir printiau digidol o ansawdd uchel wedi’u hargraffu trwy broses Diasec ar banel alwminiwm ysgafn gyda gorffeniad lacr gwydn sy’n gwrthsefyll crafiadau.