prosiect cymunedol

MERTHYR / WILL / SHINE

completion date:
05/06/2016

description

"Town's 'alien invasion' turns out to be art installation." That was the headline in the Merthyr Express after the weekend of the Merthyr Rising festival in 2016. The light beam, visible up to 5 miles away, was part of David Appleyard's research and engagement for his commission for Penderyn Square, a key project within the Merthyr Tydfil town centre public art scheme.

His brief was to research the history of Penderyn Square in relation to the Merthyr Rising and the Dic Penderyn story and to engage with local people to develop and test out ideas through temporary interventions. The commission had an extensive programme of consultation and engagement over a period of about 10 months.

As part of the Merthyr Rising festival in 2016, David decided that the anniversary of the events of 1831 should be remembered via a beacon of positivity, shining brightly from the famous Kier Hardy balcony of Redhouse. The idea was inspired by Thomas Hornor’s painting of Merthyr at night, which shows dramatic light beams shining out of the ironworks. David collaborated with local photographer Richard Jones (MLA Photography), whose photographs captured the beam of light from various points in Merthyr and the surrounding hills. Following the weekend of the festival the photographs and the story were published by the Merthyr Express and shared widely on walesonline.

During the Merthyr Rising festival, David also raised the profile of his project locally and engaged with people through specially made beer mats which he had distributed to pubs, restaurants and venues around the festival area. The beer mats invited people to write comments about Merthyr on them and at the end of the festival they were collected. The beer mats gave a good indication of what people really think about Merthyr and its potential. The response was overwhelmingly positive and helped David develop his final design for Penderyn Square.

During the research phase of this project David developed a web presence
via social media pages (Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011590333787&hc_ref=SEARCH&fr..., Twitter @PENDERYNSQ and Instagram PenderynSQ) and a website www.penderynsq.wales / www.penderynsq.cymru

Pencoedtre Park paintings

artist:
Mark Alexander, Bradley Woods
completion date:
07/01/2015

description

The Pencoedtre Park project was funded through a percent for art contribution from a nearby housing development. The park itself has been there for many years, but the playground area is a new addition which includes a large splash pad with water jets. When this is open during the summer months it is extremely well used and attracts families not only from the immediate area but the whole of Barry and beyond. The equipment for the water park is housed in a large green metal container, which is one of the features in the park we identified as a canvas for an artist.

Adjacent to the splash pad area is the skateboard park which has several ramps of various sizes. These structures were 'open', i.e. not boxed in, but as part of this project the ramps were boxed in with galvanised metal by Fabmec so that the ramps could be painted.
Leading to the park is a round tunnel shaped underpass built with a corrugated finish. It had previously been painted as part of a community art project but this was looking tired and in need of re-painting.

At the other end of the park, the Rugby Club's gable wall overlooks the park and this was also selected as a canvas for a painted mural.

Artists Mark Alexander and Bradley Woods, both experienced mural and graffiti style painters were appointed and Mark focused on the splash pad equipment housing, the skate ramps and subway tunnel. He visited the local youth club and primary school to talk about the project and invited young people to help him paint the work. During the holidays and some Saturdays he had some willing volunteers and many conversations with park users. Bradley created the large scale mural for the Rugby Club.
The project was completed in January 2015.

Glenwood Subway painting and relief sculpture

artist:
Louise Shenstone, Kathy Dalwood
completion date:
16/05/2014

description

The art installation in Glenwood Subway was the final part of the project to improve the subway, which had included resurfacing, improving the street-lighting and installing a new pedestrian crossing. Consultation with local residents, businesses and the local school, Springwood Primary had indicated a desire for artwork within the subway, in collaboration with the school.

Artists Louise Shenstone and Kathy Dalwood were selected to implement the project and Louise ran a series of workshops at Springwood Primary. The workshops focussed on two themes:

the architectural context of the area - 1960s housing
graphic design of the 1960s

Working with black and white photos of the local area, the pupils were encouraged to draw and cut out coloured papers to create shapes based on the architectural shapes. During follow-up workshops they had an opportunity to create plaster casts based on their architectural and graphic shapes. Both the colour cut-outs and plaster casts were used by the artists to create the design for the final work.

The subway was officially opened on 16th May 2014.

Response from local residents has been very positive with comments such as:
“I don’t think that you could have done a better job. It’s
like wonderland for children and old age pensioners like
me.”

Ar lan y môr – Cadeiriau Traeth Weymouth

artist:
Becky Adams, David Mackie, Heather Parnell
completion date:
29/06/2012

description

Roedd prosiect Cadeiriau Traeth Weymouth yn rhan o Gynllun Comisiynu Celf Gyhoeddus 2012, a ddatblygwyd yn arbennig ar gyfer Cystadlaethau Hwylio Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012. Mae mwy i Gelf Gyhoeddus na chreu cerfluniau newydd, neu gyfrannu at brosiectau pensaernïol. Gall hefyd roi cyfle i drigolion lleol gael rhan mewn dylunio ‘eu lle nhw’. Y briff i’r artistiaid oedd cael y gymuned leol i gyfrannu at y gwaith o ddylunio 500 o gadeiriau traeth unigryw trwy weithdai celf, a chreu gosodwaith lliwgar, llygad-dynnol ar y traeth.

Dewiswyd themâu pensaernïaeth, y traeth a’r arfordir a datblygwyd y rhain gan yr artistiaid Heather Parnell, David Mackie a Becky Adams. Roedd angen i’r themâu fod yn ddigon agored i apelio at bawb ac i gynhyrchu amrywiaeth o ddelweddau a fyddai eto’n edrych yn dda gyda’i gilydd fel ‘teulu’ o ddyluniadau cadeiriau traeth. Rhoddwyd rhyddid i bawb ddehongli’r themâu wrth greu dyluniad, a chreodd yr artistiaid balet lliwiau ar gyfer pob thema i helpu creu cyswllt gweledol rhwng y gwahanol ddelweddau.

Cafwyd ymateb brwdfrydig pan gyhoeddwyd y prosiect, a llenwyd pob lle yn y gweithdy’n fuan iawn gan grwpiau’n amrywio o blant ysgol feithrin i henoed a theuluoedd cyfan yn cofrestru ar y sesiynau Sadwrn. At ei gilydd, cynhaliwyd 36 o weithdai a chafwyd cyfranogiad gan oddeutu 430 o bobl o bob oedran a gallu. Cafwyd gweithdai Sadwrn yng Ngholeg Weymouth a oedd yn agored i unigolion a theuluoedd, a gweithdai gyda grwpiau sefydlog yn y fro – Grŵp Celf Eglwys St Anne, grŵp rhieni ifanc NACRO, Grŵp Celf Weymouth a Chanolfan Ridgeway. Gellid bod wedi llenwi’r llefydd i ysgolion dair gwaith drosodd, ond y rhai fu’n ddigon ffodus i gymryd rhan oedd dosbarthiadau o Ysgol Gynradd Radipole, Ysgol Gynradd Holy Trinity, Ysgol Gynradd Southill, Ysgol Gynradd Bincombe Valley, Coleg Budmouth, Ysgol a Choleg Chwaraeon Wey Valley yn ogystal â myfyrwyr yng Ngholeg Weymouth.

Ymhlith gweithgareddau’r gweithdai roedd tynnu llun, peintio, gludwaith gyda phapur a defnydd a phwytho â llaw. Yn y gweithdai a gynhaliwyd yng Ngholeg Weymouth manteisiwyd ar arbenigedd ychwanegol y darlithwyr celf Sandra Stalker a Kim Edwards ac ar yr adnoddau yno a alluogodd y cyfranogwyr i roi cynnig ar wneud printiau (torlun leino, sgrin-brintio, mono-brintio) a gwnïo â pheiriant.
Cynhyrchwyd miloedd o ddelweddau a dyluniadau a doedd hi ddim yn bosibl cynnwys gwaith pawb yn y set derfynol o ddyluniadau ar gyfer cadeiriau traeth. Ond fe gymerodd yr artistiaid ofal mawr i ddethol a chynnwys trawstoriad da o ddeunydd yn y dyluniadau terfynol, un ai’n ddelweddau unigol neu’n gyfansoddiadau o ddyluniadau, printiau neu decstilau sawl cyfranogwr.

Mae dyluniadau’r cadeiriau traeth wedi’u hargraffu’n ddigidol ar ddefnydd cotwm a’u gwnïo’n ddwyochrog gyda’r lliw cefndir yn parhau i gefn y gadair fel bod modd gwerthfawrogi’r paletau lliwiau o’r Esplanade hefyd.

Ein gobaith yw y bydd pawb o’r trigolion lleol, wrth weld y cadeiriau hyn ar y traeth, yn teimlo cymaint o fwynhad, cyffro a balchder ag y teimlodd y cyfranogwyr yn ystod y gweithdai. Dyma rai o’r sylwadau a gawsom, bron bob un yn gadarnhaol:

“Profiad da iawn gyda thiwtoriaid gwych. Diolch.”
“Braf oedd cael gweithio gyda’m plant, cawsom amser bendigedig.”
“Gwneud printiau torlun leino – fy ngyrfa newydd.”
“Roedd yn anhygoel a cŵl ac fe ddysgais rywbeth NEWYDD.”
“Rydw i wedi dysgu sut i wnïo’n iawn.”
“Mi wnes i fwynhau’r diwrnod yn fawr. Roedd yn hwyl.”
“Wrth fy modd!”

Argraffwyd catalog fel cofnod parhaol o’r prosiect ac mae ar gael am £3 oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Weymouth a Portland.

Ariannwyd a chefnogwyd y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Lloegr (De-orllewin), Cyngor Bwrdeistref Weymouth a Portland, Coleg Weymouth, a Phartneriaeth Weymouth a Portland.

Creodd yr artistiaid eu blog eu hunain ar y prosiect yn http://olympicdeckchairs.tumblr.com/ a chafodd y prosiect lwyth o gyhoeddusrwydd a sylw yn y cyfryngau hefyd, yn cynnwys y canlynol:

http://www.flickr.com/photos/dorsetforyou/sets/72157630072234625/with/74...
http://www.flickr.com/photos/catwards/7667003332/in/pool-sailing-2012/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150916847812123.415253.487577...
http://www.channelhotel.co.uk/weymouth-deck-chair-project/
http://www.largeformatreview.com/applications/3407-mimaki-jv33-wide-form...

Dymuniadau Littlemoor - Ffordd Lliniaru Weymouth

artist:
Claire Barber
completion date:
30/04/2010

description

I baratoi ar gyfer cynnal cystadlaethau hwylio Gemau Olympaidd 2012 yn Weymouth a Portland, adeiladodd Cyngor Sir Dorset ffordd liniaru fawr newydd o Dorchester i Weymouth. Wrth dorri ffordd newydd crëir tirweddau newydd a golygfeydd newydd a werthfawrogir gan filoedd o fodurwyr bob dydd. Oherwydd maint y ffordd liniaru a’r cyfle unigryw yr oedd yn ei gynnig, cynigiwyd yng Nghynllun Comisiynu Weymouth a Portland am 2012 y dylai celf gyhoeddus chwarae rhan i helpu sicrhau bod y ffordd newydd yn borth deniadol a chroesawus i Weymouth. Penodwyd dau artist i ddatblygu cynigion ar gyfer gweithiau celf parhaol a fyddai’n gaffaeliad gweledol i’r daith, ac i ddatblygu a gweithredu prosiect dros dro gyda chymuned Littlemoor lle byddai’r ffordd newydd yn cael yr effaith fwyaf.

Penodwyd Claire Barber ac i'w chynorthwyo, apwyntiwyd rheolwr prosiectau celf cyhoeddus lleol, Nick Whittenham. Datblygodd Claire prosiect fyddai’n caniatáu cyfle i bobl Littlemoor fynegi eu profiadau, eu meddyliau a’u teimladau am y ffordd newydd. Ysgrifennodd Claire “Mae fy ngwaith yn tyfu o’r berthynas rhwng lle a phobl a’r modd y mae pobl yn gysylltiedig â’u hamgylchfyd, ac rwy’n creu gweithiau sy’n benodol i’w safle gan mwyaf. Yn ystod y prosiect hwn fy ngobaith oedd y gallwn herio fy rhagdybiaethau fy hun am gymuned a oedd wedi’i chysylltu, ac ar yr un pryd wedi’i rhannu, wrth greu ffordd newydd.”

Aeth Claire i Littlemoor i ymchwilio’i phrosiect, gan fynd i’r parciau chwarae lleol, cwrdd â phobl yn cerdded eu cŵn, ymweld â chornel chwarae’r plant yn y llyfrgell a sgwrsio â rhieni eraill. Er iddi ganolbwyntio i ddechrau ar agweddau gweledol y dirwedd, tirlun penodol llais y gymuned oedd y peth arwyddocaol yn y pen draw mewn gwirionedd.

Ar bob ymweliad, cofnododd ddatblygiad y ffordd, a’r newidiadau ffisegol eithafol i’r tir yn lleol. Roedd ffensys Heras yn llythrennol ailfapio’r tir, ac yn ei chyfeirio hi ac eraill ar hyd llwybrau gwahanol dros Southdown Ridge tua Littlemoor. Dechreuodd ymddiddori yn y ffensys Heras fel safle gan eu bod yn nodi terfyn y gwaith adeiladu ffordd tra’n cynnig y modd i edrych drwy adeiledd y ffens, felly’n cysylltu dwy ochr coridor y ffordd.

Wrth ffurfio syniadau yn y lleoliad clymodd Claire nifer o wahanol dagiau cesys ar y ffens Heras. Mae’r tagiau cesys yn cyfleu syniadau o daith newydd, ymdeimlad o ddisgwyliad, ac wedi’u clymu ar y ffens Heras gyda’r Ffordd Liniaru y tu ôl iddynt, roedd fel petai rhywbeth tebyg i weddi, gobaith neu neges bersonol yn digwydd.

I greu tagiau ar gyfer ei phrosiect dewisodd decstil neopren ar gyfer y defnydd am ei fod yn olau a meddal, ac yn gallu gwrthsefyll y tywydd ond heb fod yn hollol ddigyfnewid yn yr elfennau. Ystyriodd osod cwestiynau ysgrifenedig hefyd ynghyd â ‘phecyn’ bychan gyda chyfarwyddiadau fyddai’n cynnwys popeth y byddai ei angen arnoch i gymryd rhan mewn gwaith celf rhyngweithiol.

Cynhaliwyd Cyfarfod Prosiect Celf Gyhoeddus Ffordd Liniaru Littlemoor, gan wahodd pobl leol drwy daflen newyddion Littlemoor, ac anfonwyd gwahoddiad ebost i Aelodau Etholedig Cyngor Bwrdeistref Weymouth a Portland a Chyngor Sir Dorset. Cyflwynodd Claire ei syniadau cychwynnol ac o’r ymateb a gafodd gallodd fwrw ymlaen â’r syniad i ffurfio cynnig prosiect terfynol.

Esblygodd teitl y prosiect i ‘Littlemoor Wishes’ gyda chais i’r cyfranogwyr gwblhau’r frawddeg “I wish...”. Meddai Claire am ei syniad “Fy ngobaith oedd defnyddio’r ffaith bod gwneud dymuniad mor rhwydd (gall pawb wneud dymuniad, o’r chwythiad cyntaf ar ganhwyllau teisen ben-blwydd plentyn teirblwydd) er mwyn canfod sylwebaeth hynod gyfoes fyddai’n cyffwrdd ar ein dyheadau mwyaf, a hefyd y dymuniadau mwy ffwrdd-â-hi, ond yr un mor bersonol, a wneir ar chwiw’r eiliad. Fel hyn, gallai pob unigolyn, beth bynnag fo’i oed, gyfrannu at y cyfanwaith.”

Dan sêl ym mhob pecyn plastig roedd beiro, tagiau neopren, clipiau clymu, cyfarwyddiadau a gwahoddiad i’r Diwrnod Tagio. Ym mis Awst 2009 postiwyd y pecyn i bob un o’r 2400 o gartrefi yn Littlemoor, gan roi cyfle i holl drigolion y pentref gymryd rhan yn y gwaith celf. Rhoddwyd cyfarwyddiadau i bobl glymu’r tagiau ar y ffens Heras metel o amgylch y gwaith ffordd. Cynigiwyd rhif neges destun hefyd fel y gallai pobl ddewis tecstio dymuniadau’n ddienw i gyfrif ebost personol.

Rhedodd y prosiect am bythefnos, cyn casglu’r tagiau a’u defnyddio fel deunydd crai ar gyfer cyhoeddi llyfr. Roedd blwch tagiau ‘Littlemoor Wishes’ ar gael yn Llyfrgell Littlemoor hefyd, gyda mwy o dagiau a beiros, fel y gallai pobl, os na fedrent gerdded i fyny’r rhiw at y gwaith ffordd, ddefnyddio’r llyfrgell fel man gollwng dymuniad. Roedd posteri a gwybodaeth am y prosiect ar gael o’r llyfrgell hefyd.

Diwrnod Tagio
I lansio ‘Dymuniadau Littlemoor’ crëwyd ‘Diwrnod Tagio’ (14 Awst 2009), gan wahodd pawb i Littlemoor Hill (neu Southdown Ridge fel y’i gelwir hefyd) ‘i wneud dymuniad, bwyta teisen tagio a gwylio twf Dymuniadau Littlemoor’. Codwyd pabell felen gyda balŵns a phosteri ac arwyddion i gyfeirio pobl at y lleoliad ar Southdown Ridge.

Gŵr busnes lleol oedd y cyntaf i gyrraedd y digwyddiad ar y diwrnod. Cymerodd dri thag allan o’i friffces, eu clymu’n ofalus ar y ffens, ac i ffwrdd â fo. Plismones oedd yr ail i gyrraedd, yn cario bwndel o dagiau roedd hi wedi’u casglu gan aelodau oedrannus cymuned Littlemoor. Arhosodd i ddarllen llawer o’r tagiau a oedd wedi’u casglu eisoes y noson gynt. Cyn bo hir dechreuodd niferoedd mawr o gymuned Littlemoor gyrraedd: plant, teuluoedd, cyplau, a chriwiau ar droed. Daeth pob un â’i dag i’w glymu ar y ffens, gan dreulio sbel hir yn darllen yr holl dagiau oedd yn mynd yn fwy niferus o hyd. Gymaint oedd yr ymateb nes bod clystyrau enfawr o dagiau lliwgar i’w gweld cyn pen dim yn cyhwfan ar y ffens Heras yn erbyn cefndir symudol y gwaith adeiladu ffordd.

Dywedodd sawl un ar y diwrnod mor braf oedd derbyn y pecyn Dymuniadau Littlemoor drwy eu blwch post, rhywbeth cadarnhaol yn lle’r biliau neu’r hysbysebion arferol, yn cynnig y cyfle i rannu eu gobeithion, eu dymuniadau a’u breuddwydion. Prif destun y sgwrs oedd y negeseuon ar y tagiau eu hunain – yn ddigri, barddonol, digywilydd ac weithiau’n ddwys – dyma ddetholiad:

I WISH
I had a red car
For a new heart
A better sister
I could find someone to share my life with
A handy man
I had a girlfriend
Hope to get my dream job when im older
my dad had a permanent job
I had a job I liked
she was pregnant (tagiau ynghlwm wrth ei gilydd) I was pregnant
for a living breathing baby for my daughter
4 daddy to put us first
This road wasnt being built
the relief road would go a bit quicker
my mum would let me have a snake

Cymerodd cymunedau ar y naill ochr a’r llall i’r ffordd liniaru ran yr un mor frwdfrydig â’i gilydd yn Nymuniadau Littlemoor yn ystod pythefnos y gosodwaith ym mis Awst. Rhoddodd y tagiau lliwgar fywyd i’r ffensys metelaidd diwydiannol gan greu lleisiau tawel gweledol a phwerus ar draws y ffiniau a ffurfiwyd gan y ffordd liniaru.

Fel cofnod parhaol o’r prosiect cyhoeddwyd llyfr yn cynnwys pob tag a gasglwyd ar ddiwedd y prosiect. Rhoddwyd copi o’r llyfr i bob teulu yn Littlemoor.

Prosiect Gwau Celf yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

artist:
Jemma Sykes
completion date:
24/05/2008

description

Crewyd y gwaith celf a welir yn yr Ardd gan weithdai gyda thri grwp crefft yng Nghwm Afan Uchaf. Ym Mlaengwynfi, Croeserw a Glyncorrwg, gweithiodd aelodau'r tri grwp crefft gyda'r artist Jemma Sykes dros dair wythnos i greu gwaith gwau a chrosio a ysbrydolwyd gan blanhigion yn yr Ardd Fotaneg.

Datganiad yr Artist:

‘ Lluniwyd y garlandau raffia allan o gasgliad o ddarnau a grewyd gan fenywod yng ngrwpiau crefft y Cwm Afan Uchaf. Yr hyn a ysbrydolodd y gwaith oedd ymweliad a'r gerddi: mae eu sylw i fanylion a siapau wedi ei drosglwyddo i'r gwau ar chrosio i greu ffurfiau blodeuog hyn. Dewisiwyd raffia oherwydd ei ansawdd organig sy'n ysgogi harmoni rhwng y grefft a'r planhigion. Mae'r defnydd a'r siapau yn debyg i'r gaseg fedi, tlws i ddynodi lwc dda i ddyfodol y cwm. ’

Ariannwyd y prosiect yn y lle cyntaf gan Gwanwyn. Gwyl genedlaethol sy'n digwydd am fis cyfan ym mis Mai dros Gymru gyfan yw'r Gwanwyn, i ddathlu creadigrwydd pobl mewn oed. Mae'r wyl yn cynnig cyfleoedd i bobl mewn oed i gymryd rhan yn y celfyddydau ac mae'n gyfle i danlinellu a hyrwyddo cyfraniad pobl mewn oed i'r celfyddydau drwy gydol y flwyddyn. Gofal Hendoed Cymru sy'n rhedeg Gwanwyn gyda chymorth sawl mudiad gan gynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a'r BBC. Cefnogwyd y prosiect hefyd gyda grant 'Addysg Bellach i Oedolion' sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop a'i weinyddu gan NIACE. Roedd ymweliad addysgol i'r Ardd Fotaneg gan y grwpiau crefft a'r artist yn bosibl drwy cefnogaeth Groundwork a'r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Derbyniwyd cefnogaeth hefyd gan Ymddiriedolaeth Ford Prydain.

Gwybodaeth am yr Artist:

Astudiodd Jemma Sykes 'Textile Design and Surface Decoration' ym Mhrifysgol Coleg Buckinghamshire, a chafodd Master of Arts mewn 'Constructed Textiles specialising in knit', o'r Royal College of Art. Gwobrwyd y 'Woolmark Trend Prediction,Autumn/ Winter 2003/4'; Worshipful Company of Framework Knitters Bursary 2003; Thames & Hudson a RCA Society Prize ar gyfer Constructed Textiles 2003; TEXPRINT 2003, Prize for Knit gwobrwyd gan Lola Coppini, Gruppo Linieapiu; a Crafts Council Development Award 2004. Mae wedi gweithio'n helaeth yn y diwydiant ffasiwn, ar gyfer Givenchy, Biba, Julien Macdonald, Christian Dior, Lanvin ag eraill. Mae hefyd yn dysgu yn y RCA, Central St Martins, a Prifysgol Coleg Buckinghamshire.

Subscribe to RSS - prosiect cymunedol